НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Националната телефонна линия (НТЛ) за деца 116 111

Най-бързият и удобен начин за получаване на информация или консултиране по различни теми и направления, касаещи децата, както и за подаване на сигнали за дете в риск, който гарантира незабавна реакция от страна на системата за закрила на детето на национално,
регионално и местно ниво е Националната телефонна линия за деца 116 111. Тя е денонощна 24/7, безплатна, като на нея квалифицирани психолози с дългогодишен опит консултират и информират деца и възрастни по всички въпроси и теми, свързани с децата, техните права и
интереси, и приемат сигнали за деца в риск. Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена за деца, но от нейните възможности в годините много успешно се ползват родители, роднини, професионалисти, физически и юридически лица, които срещат трудности и предизвикателства в общуването с децата, във възпитанието им, обучението и пр.

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето.

Правителството носи отговорност чрез законите да създаде всички необходими условия за спазването на твоите права. За това са създадени различни институции. Една от тези институции е Държавната агенция за закрила на детето. повече информация можете да намерите на следния линк: https://116111.bg