НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 2021-2022

 

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

официален сайта на проекта: "Подкрепа за успех"

През учебната 2021/2022 г. са сформирани 2 групи за допълнително обучение. В групата по Български език и литература 1 клас, с ръководител Петя Белчева са включени 6 ученика от първи клас,  в групата  Математика  2 клас, с ръководител Любомир Русев - 6 ученика от втори клас.

 

Прикачени документи

Podkrepa za uspeh.pdf
obqva.pdf