НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

официален сайта на проекта: "Подкрепа за успех"

През учебната 2020/2021 г. са сформирани 4 групи за допълнително обучение по Български език и 4 групи по Математика с ученици от 1 до 4 клас. 

В група Български език 1 клас, с ръководител Любомир Русев, са включени 6 ученика, в група Български език 2 клас, с ръководител Ася Георгиева - 8 ученика, в група Български език 3 клас, с ръководител Иринка Андонова - 7 ученика и в група Български език 4 клас, с ръководител Петя Белчева - 7 ученика. 

В група Математика 1 клас, с ръководител Любомир Русев са включени 6 ученика, в група Математика 2 клас, с ръководител Ася Георгиева  6 ученика, в група Математика 3 клас, с ръководител Иринка Андонова - 6 ученика а в група Математика 4 клас, с ръководител Петя Белчева - 7 ученика.

Прикачени документи

obqva PU.pdf
Obqva_PU.pdf