НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Графици за провеждане на допълнителни обучения на учениците от 1 до 4 клас: