НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Национални програми 2022-2023

През учебната 2022-2023 г. в  НУ "Христо Ботев" ще се провеждат дейности по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“ .

Цели на  Програмата са :  засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1-“ Изкуства“ ще бъде сформирана група по театрално изкуство.  
По модул 2 – “ Спорт“ ще бъде сформиран отбор по футбол.
Ръководители на групата ще бъдат двама - един външен специалист и един учител, които работи в училището, а ръководителят на отбора ще е външен специалист.
 Дейносттите ще стартират от м.октомври 2022 г.
 
През учебната 2022-2023 г. в  НУ "Христо Ботев" ще се провеждат дейности по Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул 2 “Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”.
Дейностите, целят да се засили връзката на училището с родителите, да се приобщи родителската общност към училищния живот и да бъде мотивирана за образованието на децата.
Ще бъдат проведени по две тематични родителски срещи във всяка паралелка и една обща родителска среща за всички паралелки в начален етап.
Дейносттите ще стартират от м.септември 2022 г.