Начин на заявяване:

         Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнено от правоимащите лица и подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

  1. лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);
  2. чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
  3. по електронен път с квалифициран електронен подпис;
  4. по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

 

Необходими документи:

            Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:

 Заявление-декларация по образец;

  1. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи, втори, трети и четвърти клас, издадено от съответното училище;
  2. Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;
  3. Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
     

Образци на документи: