НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Събрание на родителите за избор на членове за Обществения съвет.

                                         П О К А Н А

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

За подпомагане развитието на НУ”Христо Ботев”-с. Чинтулово и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 16.12.2019 г. от 17:00 ч. в училището, ул. „Добри Чинтулов“ № 5 за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

  • Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - функции и организация на работата на Обществения съвет.
  • Излъчване на представители на родителите за членове на Обществния съвет към НУ „Христо Ботев”-с. Чинтулово /избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към училището/.

  Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

  

НИНА ЛАЗАРОВА,

ДИРЕКТОР НА

НУ”Христо Ботев”-с.Чинтулово