НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ СТРАТИРАМЕ ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК. 

Прикачени документи

обява соц.работник.pdf