НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Информационна кампания сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства "Надежда за всички"

На 16.11.2018 г. в залата на читалище "Светлина" в с. Чинтулово бе проведена информационна кампания сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства "Надежда за всички". Г-жа Нина Лазарова - Директор на НУ "Христо Ботев", с. Чинтулово запозна участниците с основни рамкови програми и стратегии за интергиране на етническите малцинства, обсъдени бяха причините за ранното отпадане от образователния процес, както и действията за задържане на децата в училище. В презентацията бяха посочени и добрите примери на известни ромски личности работещи в различни сфери - социална, театрална, художествена, образователна, спортна.

Прикачени документи

integraciq.pptx