НУ Христо Ботев
Начално училище в село Чинтулово

Информационна кампания по проект "Подкрепа за успех"

 В изпълнение на Дейност 7 по Проект "Подкрепа за успех" - "Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците" на 25.05.2022 г. от 17.30 ч. в залата на читалище "Светлина" в с. Чинтулово ще се проведе информационна кампания под надслов "Дайте шанс на образованието". 

Прикачени документи

POKANA.pdf